100% swinger buli minden szombaton!
Minden pénteken Swinger Siesta!
Szauna Party minden hétfőn!
Hétfőnként masszőr is vár !

Felhasználási feltételek

Megosztom: Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone
Felhasználási feltételek

Jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban FF) határozza meg a Szolgáltató által a természetes személy felhasználók (a továbbiakban a Felhasználó) részére a “SwingerForYou” honlapon (a továbbiakban az Oldal) használatának feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Felhasználó (a továbbiakban együtt a Szerződő Felek) között keletkező jogokat és kötelezettségeket.
Jelen FF rendelkezései minden esetben irányadók a Szolgáltatás igénybevételére, a Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszonyra.
Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, és Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a jelen FF-t jogosult egyoldalúan módosítani. Az FF módosítása esetén a Szolgáltató a Felhasználót a változások Oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatálybalépését megelőzően.

I. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

•  Az Oldal tulajdonosa és üzemeltetője: SwingerForYou
•  A Szolgáltató neve: Swinger For You Privát Klub

II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

•  Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet a Szolgáltató az Oldalon a Felhasználó részére hozzáférhetővé tesz.
•  Regisztrált Szolgáltatás: olyan Szolgáltatás, amelynek igénybevétele a Felhasználó előzetes regisztrációjához kötött.
•  Nyitó Oldal: az Oldal elérésekor megjelenő nyitó aloldal, amelyen a Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy az Oldalon található információk, linkek, képek és videók erotikus tartalmúak, az Oldal a szexualitás témáját nyíltan, egyesek számára sértően kezeli, azon személyek, akik 18 éven aluliak, illetve akiknek a térségében az Oldal használata tilos hagyják el az Oldalt, valamit ennek megfelelőn biztosítja a bejelentkezés és a kijelentkezés lehetőségét.
•  Felhasználó: természetes személy, aki a Nyitó Oldalon bejelentkezik.
•  Felhasználónév: a Regisztrált Szolgáltatást igénybevevő Felhasználóhoz hozzárendelt, a Felhasználó által választott egyedi karakterlánc, amellyel a Felhasználó azonosítása a Szolgáltató által elvégezhető, és amely alkalmas a Felhasználó megkülönböztetésére a Szolgáltatás többi felhasználójától.
•  Harmadik személyek: a Szolgáltatón és a Felhasználón kívüli magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek.

III. BEJELENTKEZÉS ÉS REGISZTRÁCIÓ

•  Az Oldalon történő bejelentkezéssel az itt írt feltételeket a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el. A bejelentkezéssel a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen FF-t megismerte és magára nézve kötelezőnek tekinti, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatkezeléshez a jelen FF-ben meghatározottak szerint hozzájárul.
•  Felhasználó a bejelentkezéssel tudomásul veszi, hogy semmilyen formában nem teheti lehetővé 18 évnél fiatalabb személynek a hozzáférést az Oldal tartalmához, nem tekintheti meg vagy használhatja az Oldalt olyan helyen, ahol ezzel a tevékenységgel törvényt, szabályozást, előírást, vagy helyi normát szeg meg.
•  Felhasználó számos szolgáltatást regisztráció nélkül, a bejelentkezést követően igénybe vehet.
•  A Felhasználó a Regisztrált Szolgáltatásokat önkéntes regisztrációjával veheti igénybe.
•  A Szolgáltató a Felhasználóhoz elektronikus úton továbbít visszaigazolását arról, hogy a regisztrációja sikeres volt és automatikus értesítő e-maileket küld. A regisztrációról szóló visszaigazolás tartalmazza a Felhasználó elfogadott felhasználói nevét és jelszavát is.
•  A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt indoklási kötelezettség nélkül visszautasítsa, vagy bármikor, átmenetileg vagy véglegesen visszavonja, azaz törölje, így különösen
– hiányos vagy valótlan adatok megadása;
– Szolgáltató érdekei alapján saját hatáskörében meghozott döntése alapján;
– a Szolgáltató és/vagy más felhasználók személyes adataival, az Oldallal, a Szolgáltatás rendszerével történő bármilyen visszaélés esetén.
•  A regisztráció és adatmódosítás során nem kötelező és kötelező adatok bevitelére van lehetőség. A Szolgáltató a Felhasználó regisztrációját és az adatmódosítást csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó valamennyi, kötelezően kitöltendő adatot rögzítette.
•  A Szolgáltató javasolja, hogy a Felhasználó rendszeresen módosítsa jelszavát, és azt senkinek ne adja át, mások által hozzáférhető helyen ne tárolja

IV. A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA

•  A Szolgáltató kötelezettsége a Szolgáltatások nyújtása a Felhasználó részére a jelen FF rendelkezései szerint.
•  A Szolgáltató az Oldalon biztosítja a Szolgáltatások és Regisztrált Szolgáltatások elérhetőségét.
•  A Felhasználó a Regisztrált Szolgáltatásokat regisztrációt követően bejelentkezésével tudja igénybe venni.
•  A Regisztrált Szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele, hogy a Felhasználó rendelkezzen Internet-hozzáféréssel, és működő e-mail postafiókkal.
•  A Felhasználó nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni a Szolgáltatás honlapjának a biztonságát, ideértve különösen az alábbi eseteket:
– hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés olyan felhasználónévvel, amelyre a Felhasználó nem jogosult;
– megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;

V. AZ FF HATÁLYA

•  Az FF hatálya a Szolgáltatóra, valamint a Felhasználóra terjed ki. A Szolgáltató és Jogtulajdonosok közötti jogviszony feltételeit külön szerződések tartalmazzák.
•  A Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszony akkor jön létre, ha a Felhasználó az Oldalon bejelentkezik, illetve ennek keretében a Felhasználó a Szolgáltatás jelen FF-jét elfogadja.
•  Az FF határozatlan időre szól.
•  Az FF módosításának esetén a Szolgáltató a Felhasználót a változásoknak az Oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatálybalépését megelőzően.
•  A Szolgáltató nem köteles értesítéssel élni az FF azon módosításai kapcsán, amikor az valamely, Szolgáltató adataiban bekövetkezett változás, a Szolgáltatás új honlapokra való kiterjesztése, új Szolgáltatás bevezetése, illetve ha a módosítás a már nyújtott Szolgáltatásokra vonatkozó feltételeket nem érinti.

VI. A JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE

•  A Felhasználó bármikor jogosult olyan tartalmú nyilatkozatot tenni a Szolgáltató felé, hogy a Szolgáltatást a jövőben nem kívánja igénybe venni, az Oldalon elérhető funkciók útján. Ebben az esetben a Szolgáltató haladéktalanul megszünteti a Felhasználó regisztrációját.
•  A Szolgáltató rendes felmondással 8 (nyolc) napos határidővel felmondhatja a jogviszonyt a Felhasználó e-mailben történő értesítése mellett.
•  A Szolgáltató a jogviszonyt jogosult azonnali hatállyal felmondani e-mailben történő értesítés mellett, amennyiben a Felhasználó a jelen FF bármely pontját megszegi, illetőleg amennyiben a Felhasználó valamely tranzakciója a Felhasználónak felróható okból határidőben nem került lezárásra.
•  A Szolgáltató az azonnali hatályú felmondás helyett jogosult korlátozott szolgáltatást nyújtani, illetve a Szolgáltatás igénybevételének biztosítását szüneteltetni a szerződésszegés idejéig. A Szolgáltató ebben az esetben a szüneteltetésről vagy a korlátozás módjáról, illetve annak megszüntetése módjáról e-mailben értesíti a Felhasználót. A szüneteltetés, korlátozás megszüntetése esetén a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatások ismételt nyújtását egyedi feltételekhez kötni.

VII. SZAVATOSSÁG, FELELŐSSÉG, KORLÁTOZÁS

•  A Szolgáltató szavatolja, hogy a Szolgáltatások a jogviszony hatálybalépésének napjától működőképesek.
•  A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz a Szolgáltatások hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, vagy bármiféle kárért, amelyeket a Szolgáltatások meghibásodása, vagy egyéb elégtelensége okozott. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeltetés a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatások és/vagy az Oldal hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. Ilyenkor azonban a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében.
•  A Szolgáltató mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal garanciát az információ késéséért, vagy esetleges elvesztéséért. Az Oldal, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, az Oldal használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Szolgáltató kifejezetten kizárja. A Szolgáltató nyomatékkal felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy amennyiben a Termék felhasználhatóságát valamely meghatározott időpontra vagy alkalomra kívánja biztosítani, az alkalmazott fizetési megoldásból és a Szolgáltatás esetleges hibáiból fakadó késedelmet vegye figyelembe, mivel a Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a Termék valamely időpontra vagy alkalomra rendelkezésre áll és felhasználható.
•  A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatások és/vagy az Oldal karbantartása érdekében a Szolgáltatást szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.
•  A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltatást és/vagy az Oldalt szükség szerint, időről időre továbbfejlessze, átalakítsa vagy módosítsa.
•  A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Szolgáltatás és/vagy az Oldal részbeni vagy teljes megszüntetésére, a Felhasználó előzetes értesítése nélkül is.
•  A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg az adott tranzakció értékét. A Termékek díja a felelősség korlátozására tekintettel került kialakításra.
•  A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget az Oldalon szolgáltatott információkkal, tartalmakkal, és Szolgáltatásokkal kapcsolatban, különösen a harmadik személyektől beszerzett információkra, tartalmakra, és Szolgáltatásokra nézve.
A Szolgáltatást a Felhasználó kizárólag saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Szolgáltatás és/vagy az Oldal használatával kapcsolatban a Felhasználó számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett vagy elszenvedett károkért.
•  A Felhasználót a felhasználóneve és jelszava titkos és biztonságos kezelésével kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli. A Felhasználó ezen adatait nem adhatja ki harmadik személynek, és nem használhatja más felhasználónevét és jelszavát, illetve nem kísérelheti meg más hozzáférésének használatát. A Felhasználót teljeskörű felelősség terheli a felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű tevékenységgel kapcsolatban. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából, vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.
•  A Felhasználó kijelenti, hogy az általa a regisztráció során valósként megkért adatok a valóságnak megfelelően kerülnek megadásra a regisztrációs űrlapokon és minden egyéb olyan alkalommal, amikor azt a Szolgáltatások igénybevétele során kéri a program. A Szolgáltató kizárja a regisztráció során helytelen vagy működésképtelen adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért való felelősségét, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól. A Szolgáltató a Felhasználó adataiban történt változások bejelentésének elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól.
•  A “cookie” felhasználói számítógépen történő elhelyezéséből eredő jogsértések és egyéb károk tekintetében a Szolgáltató felelőssége teljes mértékben kizárt. A Szolgáltató felelőssége így kifejezetten kizárt arra az esetre nézve, ha a felhasználói számítógép harmadik személyek általi használata során a harmadik személy számára a Nyitó Oldalon történő bejelentkezés nélkül, közvetlenül jelennek meg az Oldal erotikus tartalmú, a szexualitás témáját nyíltan, egyesek számára sértően kezelő tartalmai.
•  A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Felhasználó vagy harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

VIII. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT (SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE)

•  A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által megadott személyes adatokat tárolni, feldolgozni, és a Szolgáltatással kapcsolatban felhasználni. A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató személyes, illetve egyéb adatait a Szolgáltatás minőségének fejlesztése, a Felhasználó érdekei figyelemmel kísérése és érvényesítése, továbbá a Szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenység megvalósítása céljából felhasználja. A Szolgáltató különösen jogosult
– amennyiben erre jogszabály kötelezi, kötelezettségének eleget téve az adatokat hatóságoknak kiszolgáltatni;
– a regisztrációkor megadott kiegészítő adatokat névhez nem kötötten statisztikai és marketing célokra felhasználni;
– a személyes adatokat a regisztráció során vagy egyéb módon megadott tartalommal kezelni, feldolgozni;
– a Felhasználó által az Oldalra feltöltött audiovizuális tartalmakat felhasználni.
•  A Szolgáltató a személyes adatokat kizárólag a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha a Szolgáltatónak a Szolgáltatás teljesítése során közlés vagy más személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére kizárólag a jelen FF-ben írtakkal összhangban teheti lehetővé.
•  A Szolgáltató kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások rendelkezéseit figyelembe veszi, eleget tesz a hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek, és szavatosságot vállal azért, hogy a Felhasználó személyes és egyéb adatainak, illetve banktitkainak illetéktelen személyek nem juthatnak a birtokába. A Felhasználó személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat a Szolgáltató az adatkezelés minden fázisában köteles betartani.
•  A Szolgáltató tiszteletben tartja és védi a Felhasználó személyes adatait, amelyeket bizalmasan kezel. Egyben felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a Szolgáltatás rendszere tartalmazhat olyan honlapokra mutató linkeket, amelyeket nem a Szolgáltató üzemeltet, és ezen honlapok adatvédelmi rendelkezései eltérhetnek a Szolgáltatás rendszerének adatvédelmi rendelkezéseitől.
•  A Szolgáltató kijelenti, hogy alvállalkozói, megbízottjai és alkalmazottai a Szolgáltatóval azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek.
•  A Szolgáltatónak a Felhasználó személyes adatait védenie kell, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen, illetve egyéb adatait is törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés ellen.
•  A jelen FF-ben szabályozott eseteken túl a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait hozzájárulása nélkül nem használja fel, és másnak sem engedélyezi a felhasználást.
•  A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül a Felhasználóról semmiféle információt nem ad ki, kivéve ha erre jogszabály, bírósági határozat vagy jogszabályon alapuló egyéb hatósági rendelkezés kötelezi.
•  A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, azokba bármikor betekinthet.
•  A Szolgáltató a Felhasználóról nyilvántartást vezet, amelyből az Felhasználó adatai – ide nem értve a Felhasználó által az Oldalra feltöltött audiovizuális tartalmakat – a jogviszony megszűnését követően haladéktalanul törlésre kerülnek. A Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatos felhasználói tevékenységét naplózhatja. Az ennek során keletkezett .log fájlok Szolgáltató aktuális politikájának megfelelően kerülnek megőrzésre, illetve törlésre. Amennyiben a Szolgáltatással összefüggő jogvita miatt ez szükséges, az egyes .log fájlok a jogvita jogerős lezárásáig megőrzésre kerülhetnek.
•  A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges felhasználónév, illetve jelszó védelme érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, amely felhasználónevének, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.
•  A személyes adatoknak a jelen FF-ben foglaltaktól eltérő használata miatt a Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség, ha az vagy az abból származó kár harmadik személy, vagy a Felhasználó szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, illetve ha a Szolgáltató a jelen FF-ben foglalt rendelkezések szerint járt el.
•  A Szolgáltató kijelenti, hogy adattovábbítás és adattárolás során harmadik személy az adatokhoz jogszerűen nem férhet hozzá. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Termékekért történő fizetés során igénybevett pénzintézetek rendszerén keresztül bonyolított fizetési megbízások biztonságát a Szolgáltató nem szavatolja, a bankkártyával történő fizetéssel kapcsolatos adatkezelésre az erről szóló külön jogszabályban foglaltak is irányadók.
•  A jelen fejezet szerinti adatvédelmi szabályzat az érintett esetekben a XII. fejezetben meghatározott, Szolgáltató által megszerzett felhasználási jogok korlátozása nélkül alkalmazandó.

IX. ÜZENETKÜLDŐ SZOLGÁLTATÁSOK

•  Az üzenőfal, üzenetküldő és kapcsolatkezelő szolgáltatásokra (a továbbiakban együttesen a Üzenetküldő Szolgáltatások) a jelen FF rendelkezései megfelelően alkalmazandóak, a jelen fejezet csupán bizonyos speciális szabályokat fektet le.
•  Az Oldalon található Üzenetküldő Szolgáltatások ingyenesen hozzáférhető, Regisztrált Szolgáltatás, azt a Felhasználó térítésmentesen igénybe veheti. Szolgáltató kijelenti, hogy a Felhasználó felé semmilyen jogi, anyagi vagy egyéb kötelezettsége nincs, a Üzenetküldő Szolgáltatások használata saját felelősségre történik.
•  A Szolgáltató a beszélgetés színvonalának magas szinten tartása, illetve az esetleges jogsértések elkerülése érdekében moderálási rendszert dolgozott ki, és vezetett be. A szabályzat célja, hogy megakadályozza a jogsértéseket, illetve megtegyen minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy ezek esetleges következményeit csökkentse anélkül, hogy indokolatlanul korlátozná a vélemény- és szólásszabadságot.
•  Az alábbiakban felsorolt szabálysértések jogszabályi előírások cikkelyeibe ütközhetnek, Szolgáltató egyoldalú és indoklást nem igénylő, azonnali hatállyal végrehajtható döntése alapján a bejegyzés törlésre kerülhet, az elkövető Felhasználó az Üzenetküldő Szolgáltatásokból kizárásra kerülhet, illetve akár regisztrációja is törlésre kerülhet:
– személyes adatok kiírása a közös ablakokban, valamint a felhasználói név információs blokkjában (személyes adatnak minősül a közös ablakokban különösen a polgári név, lakcím vagy telefonszám kiírása, a felhasználói név információs blokkjában szereplő név nem minősül annak, ugyanis az lehet fiktív név is, amely nem ellenőrizhető, ennek beírása mindenkinek saját felelőssége);
– olyan szöveg használata a közös ablakokban, illetve olyan felhasználói név/kép/infó használata, amely sértheti a jogszabályi előírásokat (pedofiliára, droghasználatra, diktátorokra, tömeggyilkosokra nem megfelelő kontextusban utaló nevek/képek/infó használata és szövegek);
– személyiségi jogok megsértése, abban az esetben, ha a sértett vagy bármely felhasználó kifejezetten sérelmezi ezt ;
– faji, nemzetiségi, kisebbségi, vallási, nyelvi vagy politikai alapon történő diszkriminatív véleménynyilvánítás vagy uszítás, amennyiben ez valamilyen célzott (kisebbségi) csoportra vonatkozik, illetve ezekkel kapcsolatban történő sértegetés .
•  Az alábbiakban felsoroltak szabálysértésként történő meghatározása az Üzenetküldő Szolgáltatások nyugodt, Szolgáltató érdekeit is érvényesítő környezetét hivatottak megteremteni, szabálysértés esetén a Szolgáltató egyoldalú és indoklást nem igénylő, azonnali hatállyal végrehajtható döntése alapján a bejegyzés törlésre kerülhet, az elkövető Felhasználó az Üzenetküldő Szolgáltatásokból kizárásra kerülhet, illetve akár regisztrációja is törlésre kerülhet:
– rajzolás (a közös szobákban olyan karaktersorozatok használata, amelyek egy vagy több sorban egymás alá írva valamilyen szöveget vagy grafikát adnak ki, és magas karakterszáma miatt zavarja a további felhasználókat);
– szkriptelés (harmadik fél által létrehozott program használata annak érdekében, hogy automatikusan, a felhasználó aktív részvétele nélkül a chat programnak és ezzel más felhasználóknak karaktersorozatokat küldjön);
– reklámtevékenység (valamilyen termék, szolgáltatás vagy internetes link reklámozása, ismétlődő beírása, bemásolása vagy automatikus távollét-üzenetbe való beállítása);
– üzenőfal ellehetetlenítése, közösségrombolás (pl. nagybetűs írásmód, azaz tartós “CAPS LOCK kiabálás”; karaktersorozatok ismétlése, azaz “flood”; többszöri egymás utáni vagy durva káromkodás; veszekedés közös ablakban; stb.);
– nem hivatalos chat kliens, IRC használata, belépés más oldalról, ill. mindezek biztosítása más felhasználóknak ;
– privát beszélgetések naplójának közzététele bármilyen formában az Interneten vagy más médiumon, ill. azokra történő hivatkozás (pl. internetes link) közzététele ;
– kibújás moderáció alól (ha a Felhasználó a moderációt követően másik névvel belépve próbál kibújni a moderálás alól);
– a moderátorok indokolatlan zaklatása, zavarása, feltartása, munkájuk akadályozása .
•  A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult indoklás és értesítés nélkül korlátozni jogosultságait, illetve megváltoztatni beállításait.
•  Amennyiben a Felhasználó úgy ítéli meg, hogy az Üzenetküldő Szolgáltatások használatakor a moderáció során vagy annak hiányában sérelmet szenvedett, panaszát az Oldalon megjelölt elérési úton juttathatja el a Szolgáltató részére. A Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a panaszt megvizsgálja és arról – kapacitásának függvényében, de mihamarabb – értesítést küld a Felhasználónak. A Felhasználó panaszát az előidéző esemény észlelésétől számított 3 (három) napon belül, de maximum az előidéző esemény bekövetkeztétől számított 15 (tizenöt) napon belül terjesztheti elő, ezen határidők jogvesztők.
•  Jelen fejezet rendelkezései az Oldalon elérhetővé tett fórum- és egyéb hozzászólási lehetőségekre megfelelően alkalmazandók, így különösen a bejegyzések moderálására vonatkozó rendelkezések.

Megosztom: Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Minden szombaton
100% Swinger Party
19:00-04:00

100% Swinger party, szombat 19 órtól
  • 00nap
  • 00óra
  • 00perc
  • 00mp.
 
 
ads

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás